-A +A
 www.nlcoffee.com
  Search   
  

รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าเครื่องชงกาแฟ
การเช่าเครื่องชงกาแฟจัดเป็นทางออกสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่อยากเข้ามาลงทุนอย่างเต็มตัวหรือ ไม่แน่ใจว่าธุรกิจจะไปได้ดีหรือไม่ หรืออาจมีเงินลงทุนไม่มาก

การเช่าเครื่องจากบริษัทจะดีทั้งในด้านการบริหารและระบบการจัดการโดย ลูกค้าสามารถรู้ยอดค่าใช้จ่ายที่แน่นอน  ลูกค้าจะสามารถเช่าเครื่องชงกาแฟได้ 2 วิธีการการเช่าเครื่องชงกาแฟโดยผ่านให้ตัวแทนฝ่ายขายเข้าไปติดต่อยังสถานที่นัด
, การเช่าเครื่องชงกาแฟโดยเข้ามาบริษัทโดยตรง 
  
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเช่าเครื่องชงกาแฟ 

-  ร้านกาแฟสดจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี , ปทุมธานี (บางส่วน) , สมุทรปราการ(บางส่วน)
-  ระยะเวลาเช่าขั้นต่ำสุด 3 เดือน


เอกสารในการทำสัญญา

บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
2. ภ.พ. 01
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ


หมายเหตุ
- สินค้าทุกชุดมีจำนวนจำกัดในการปล่อยเช่า

- ค่าเช่าเดือนละ  2,500 บาท ตกวันละ 83 บาทเท่านั้น
- ฟรีค่าซ่อมช่าง อะไหล่ทั้งหมด ทำให้คงค่าต้นทุน FIX ได้
 - การเช่าเครื่องชงกาแฟ
- FAQ คำถามเกี่ยวกับการเช่าเครื่องชงกาแฟ
- ต้องการสอบถามข้อมูลการเช่าเครื่องชงกาแฟ
| | | |  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
NL COFFEE TRADING CO., LTD.
319 Tiwanon Rd. Talat Kwan Mueng Nonthaburi 11000
Tel : 02-580-9371-4 Fax: 02-580-9399
Email : info@nlcoffee.com