ภาพล่างเป็นตัวอย่างของตะกันอันเกิดจากสภาพน้ำที่ไม่เหมาะสม